ผลการประกวด Mister & Miss University 2007


     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน สมาคมเพื่อองค์การเวิลด์คาร์พ (ประเทศไทย)ได้จัดงานประกวดคัดเลือกรอบตัดสิน Mister & Miss University 2007 ณ อาคาร UCF การประกวดนี้เป็นการค้นหานิสิตนักศึกษา
เพื่อเป็นตัวแทน "ทูตวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพโลก" ไปสู่เวทีระดับนานาชาติ

     งานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากวงการบันเทิง สื่อมวลชล ธุรกิจ รวมทั้งวงการ
การศึกษามากมาย อาทิ คุณสัตตกมล วรกุล คุณมารุต สาโรวาท ศ.กิตติคุณ ดร.รัตนา พุ่มไพศาล อีกทั้ง
แขกที่มาร่วมเป็นเกียรติในงาน อาทิ ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ สมาสชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อาจารย์
นฤเทพ สิทธิชาญคุนะ เลขานุการประจำประธานองคมนตรี พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ กรรมการมูลนิธิเพื่อ
การพัฒนาและสันติ


     ผู้ชนะเลิศการประกวด Mister & Miss University ในปีนี้ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข 9
น.ส. ชนิดาภา สงวนพวก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และฝ่ายชาย
ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข12 นาย พีระวัฒน์ อัฐนาค จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้ได้รับ
ตำแหน่งจะได้เป็นตัวแทนประเทศไปประกวดร่วมกับนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกจากประเทศต่างๆ อีกครั้ง
ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2550

ผลการตัดสินจากผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

ผู้เข้าประกวดชาย
นาย พีระวัฒน์ อัฐนาค                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Mr.University)
นาย กรพิศิษฐ์ เตชพฤทธินันท์        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รองชนะเลิศ)
นาย ธีระ จีรธนานันท์                    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (Mr. Friendship)
นาย โชคชัย พุทธวงค์                   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (Mr. Talent)
นาย ณัฐวุฒิ นาผม                        มหาวิทยาลัยสุรนารี
นาย พงศธร ธรรมวัฒนะ              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นาย อภิสัณท์ ญาณมโน                มหาวิทยาลัยรังสิต
นาย เอกชัย สิงหาชารี                  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นาย อาจหาญ แดงจิ๋ว                   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นาย ปกรณ์ จิรพรกุล                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นาย ธนายุติ มิ่งมั่นคง                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นาย รัชชานนท์ รัตนวัย                มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นาย ชัชวาลพ์ ทวดห้อย                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นาย เศรษฐพงศ์ สกุลปิ่นจง           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นาย ณัฐพงศ์ ลีลาศักดิ์ศิริ              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นาย สันต์วิภู สุสาขา                     มหาวิทยาลัยรังสิต
นาย กานต์นิธิ มณีโชติ                  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นาย ตุลชัย รักพืช                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา
นาย ทศพล บูรพาสถิตย์              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นาย วรเวทย์ วงษ์ทอง                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุ

ผู้เข้าประกวดหญิง
น.ส. ชนิดาภา สงวนพวก              สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(Miss University และ Miss Talent)
น.ส. บุศริน หยกพรายพันธ์           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (รองชนะเลิศ)
น.ส. สรินพร วิศวชิตมัน               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Miss Friendship)
น.ส. จตุพร ดวงปัน                      มหาวิทยาลัยนเรศวร
น.ส. กษมา โพธิวรรณ                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
น.ส. ปิยวรรณ ถนัดทาง               มหาวิทยาลัยศรีปทุม
น.ส. กัลยรัตน์ นวรัตน์รุ่งโรจน์      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
น.ส. ศิรินภา เจริญลาภ                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
น.ส. พรกนก เหลาลาภะ               มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
น.ส. นภาพร ปาโหม้                    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
น.ส. ไอลดา จึงเจริญโรจน์            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
น.ส. ยูคิโกะ ศิริกังวาลกุล              มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล
น.ส. ศุภิสรา แสงอร่ามเรือง          มหาวิทยาลัยขอนแก่น
น.ส. ปาริชาติ ภัทระศิวะนันท์       มหาวิทยาลัยนเรศวร
น.ส. สิลาพร เจริญสาธิต               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ส. ยิ่งลักษณ์ หัสดิน                   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
น.ส. ศศิลักษณ์ อินแสน                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ส. ณัฐวีณา เมธีธารา                  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
น.ส. วรรณย์รดา ลี้เกรียงไกร         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
น.ส. อินทิรา เขียวไพรี                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 

Mister & Miss University Thailand 2005
mmuthailand@hotmail.com