MMU 2008 ผลการคัดเลือกรอบสอง 20 คน

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ  20 คนสุดท้าย  ที่มีสิทธิ์เข้าประกวดในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2551
ณ ภัทราวดี เธียรเตอร์ ได้แก่

ชาย   
1. นายธาทณัฐ  วงศ์สุตาล  (แซม)                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นายเอกวิทย์  รัตนวงศาโรจน์  (เอก)                     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. นายสาธร  เถลิงศักดาเดช    (เก๋า)                          มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
4. นายสิทธิชัย   เพิ่มสิน       (บิน)                             มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
5. นายคีระคิน  ทรายะลินลดากร   (ก้อนหิน)            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. นายภัทรศักดิ์  เกตุศิระประภา   (ไอซ์)                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
7. นายพีระพัฒน์  ฉายประดิษฐ์   (ไบร์ท)                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8. นายกีรติ   วรพันธุ์       (ไม้กอล์ฟ)                        มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
9. นายสุรพันธ์   อินจำปา   (อาร์ท)                           มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10. นายปรก   หัศภาคย์  (โป้ย)                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>>>คลิ๊กดูรูปผู้เข้าประกวด<<<

หญิง 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ควินรัมย์   (หนึ่ง)                       มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
2. นางสาวขนิษฐา   ดวงแก้ว   (อ๊อด)                       มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
3. นางสาวจิรนันท์   งามพักตร์  (ใหม่)                     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4. นางสาวนัดดา   หิญชีระนันท์    (ป๋อมแป๋ม)        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. นางสาวศิริรัตน์  แซ่เซียว    (ปุ๋ย)                          มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
6. นางสาวรัตนา   นามอาษา      (ส้มโอ)                  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
7. นางสาวพัชราภรณ์   วงษ์ชาดากุล  (คุกกี้)             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. นางสาวมินตรา    ม่วงบุญ     (มิน)                       มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
9. นางสาวธนัชพร  ตริวิทยายนต์  (โบว์)                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. นางสาวกุลธิดา  กับแฟง        (จ๊ะจ๋า)                   มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตย์

>>>คลิ๊กดูรูปผู้เข้าประกวด<<<

***หมายเหตุ***

  1. โดยผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 คน จะได้คะแนนจาก รอบค่ายเก็บตัวที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเวลาที่อยู่ในค่าย กิจกรรมที่บ้านราชาวดี  รอบการแนะนำตัว  และรอบการแสดงศิลปวัฒนธรรม  โดยที่ อันดับ 1-10 ไม่ได้หมายความว่า จะเรียงจากคะแนนที่ได้ แต่เรียงจาก เบอร์ ที่แจกไปแล้ว ตั้งแต่รอบแรก  
  2. จะมีการเทรนนิ่ง สำหรับรอบสุดท้าย ให้กับผู้ผ่านเข้ารอบ ด้วย แต่ไม่ได้มีผลกับการให้คะแนน ใครที่สามารถมาได้ ก็จะ เป็นผลดีกับตัวผู้เข้าประกวด ส่วนวันเวลา จะแจ้งให้ทราบอีกที ทางโทรศัพท์
  3. ในกรณีที่มีผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายสละสิทธิ์ มีตัวสำรองที่เข้าร่วมแทนดังนี้

ชาย        
1. นายชวลิต  คูสมบูรณ์ทรัพย์   (ปอนด์)      มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
2. นายอภิวัฒน์  ดุสรักษ์        (ตั้ม)              มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หญิง
1. นางสาวปริยากร   สุขประเสริฐ์   (ออน)         มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตย์
2. นางสาวอัญญาณี  อิ่มทะเล     (แพรว)               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน     

กิจกรรมที่ผู้ผ่านเข้ารอบ ชาย 10 คน  หญิง 10 คน จะเข้าร่วมในเดือน กรกฏาคม

1.  วันที่ 5 กรกฎาคม 2551  เป็นกิจกรรมของการครบรอบ ของ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street  ดูหนังฟรี เรื่อง  Hancock  ที่โรงหนังสยามทวาลัย  ห้างสยามพารากอน   ลงทะเบียนเวลา 12.00 น. 
**หมายเหตุ** ใส่ชุดนักศึกษา

2.  วันที่ 6 กรกฎาคม 2551  เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อาคาร ยูซีเอฟ (ตึกที่มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 มิถุนายน 2551 ) จะมีการเทรนนิ่ง การแสดง และ บุคลิกภาพ ให้ผู้เข้าประกวดทุกคน แต่จะไม่มีผลกับคะแนน  หากติดการภารกิจ  ให้แจ้งกับทางกองประกวด
**หมายเหตุ** ใส่เสื้อ MMU

3.  วันที่ 9 กรกฏาคม 2551  เป็นกิจกรรมของ Dtac มีการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จ.ฉะเชิงเทรา    ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดอีกที
**หมายเหตุ**ใส่เสื้อ MMU    

-*ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2551*-

MMU 2008 ผลการคัดเลือกรอบแรก 40 คน

วันที่ 7 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกผู้สมัครเข้าประกวด Mister & Miss University
Thailand 2008 ณ อาคาร UCF ซอยรามคำแหง24 โดยคัดเลือกจากผู้สมัคร 101 คน
เป็นชาย 51 คน หญิง 50 คน ทางคณะกรรมการสัมภาษณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เกณฑ์ในการพิจารณา ความงามทั้ง 7

  1. งามรูปร่างหน้าตา   สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ผมเผ้า สะอาดสะอ้าน
  2. งามการแต่งกาย   สะอาดเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ ถูก ระเบียบ
  3. งามกิริยามารยาท (บุคลิกภาพ)   กิริยาท่าทาง การนั่ง เดิน ไหว้ รับประทานอาหาร
  4. งามคำพูด    ชัดถ้อยชัดคำ เหมาะสม ไพเราะ อ่อนหวาน
  5. งามความคิด   มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ความคิดสร้างสรรค์
  6. งามความดี     มีคุณธรรม ศีลธรรม ขยัน ชื่อสัตย์ รับผิดชอบ
  7. งามความรัก    ด้วยความรักบริสุทธิ์  (มีน้ำใจ)

ทำให้ความงามทั้ง 7 ข้อข้างต้น เป็น “งามอย่างมีคุณค่า”    คือ งามจากการทำงานสร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่น

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบค่ายเก็บตัว 20 คน (ชาย)

หมายเลข 2   นายธาทณัฐ     วงศ์สุตาล  (แซม)        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมายเลข 3   นายเศกสิทธิ์    เป็นดี  (นิวส์)               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หมายเลข 8.  นายเอกวิทย์   รัตนวงศาโรจน์  (เอก)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หมายเลข12. นายชวลิต  คูสมบูรณ์ทรัพย์  (ปอนด์)    มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
หมายเลข15. นายสิทธิพงษ์  ธรรมราช  (ไมค์)          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมายเลข17. นายสาธร   เถลิงศักดาเดช  (เก๋า)            มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
หมายเลข19. นายวีรพล  บุญธรรม  (เต้ย)                  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
หมายเลข22. นายวิชิต  ภโอวาท  (ป๊อกแป๊ก)              มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
หมายเลข23. นายสิทธิชัย  เพิ่มสิน  (บิน)                  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
หมายเลข27. นายสุวิทย์  ดินประเสริฐ์สัตย์(อ๊อดโต้)   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
หมายเลข29. นายก้องภพ   ขวัญเพ็ง(ทิว)                     มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
หมายเลข31. นายคีระคิน ทรายะลินลดรกร(ก้อนหิน)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเลข34. นายภัทรศักดิ์  เกตุศิรประภา  (ไอซ์)      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
หมายเลข36. นายณัฐพงษ์   พลอาจทัน  (หนุ่ม)          วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
หมายเลข40. นายอภิวัฒน์  ดุสรักษ์  (ตั้ม)                     มหาวิทยาลัยรามคำแหง         
หมายเลข 42  นายพีรพัฒน์  ฉายประดิษฐ์  (ไบร์ท)   มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หมายเลข49.  นายกีรติ   วรพันธุ์  (ไม้กอล์ฟ)              มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
หมายเลข53.  นายสุรพันธ์  อินจำปา  (อาร์ท)              มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
หมายเลข56.  นายปรก   หัศภาคย์  (โป้ย)                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หมายเลข57 . นายณัฐพงษ์  มาลาเล็ก  (เอ็มพี)      มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตย์

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบค่ายเก็บตัว 20 คน (หญิง)

หมายเลข 10.  นางสาววราพร  บุญบานเย็น  (กิฟท์)    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
หมายเลข 12.  นางสาววาสนา  บุญสาลี  (ออย)          มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หมายเลข 14.  นางสาวอัญญาณี  อิ่มทะเล  (แพรว)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
หมายเลข 15.  นางสาวพรเพ็ญ   ควินรัมย์  (หนึ่ง)     มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
หมายเลข 16.  นางสาวปาริชาติ   จิรภัคเสถียร (แพท) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า(ลาดกระบัง)
หมายเลข 17.  นางสาวอุรศา     จารุประวิทย์  (จิ๊บ)  วิทยาลัยนานาชาติมหิดล
หมายเลข 18.  นางสาวขณิษฐา  ดวงแก้ว  (อ๊อด)        มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
หมายเลข 19.  นางสาวปรารถนา  ชุมพงศ์  (แพรว)  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
หมายเลข 26.  นางสาวจิรนันท์   งามพักตร์  (ใหม่)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
หมายเลข 29.  นางสาวนัดดา   หิญชีระนันท์  (ป๋อมแป๋ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมายเลข 30.  นางสาวศิริรัตน์   แซ่เซียว  (ปุ๋ย)          มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
หมายเลข 35. นางสาวรัตนา  นามอาษา  (ส้มโอ)      มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
หมายเลข 37. นางสาวพัชราภรณ์  วงศ์ชาดากุล  (คุกกี้) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมายเลข 38  นางสาวพันธิสา  เพ็ชร์เม็ด (แก้ว)         มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หมายเลข 47. นางสาวมินตรา   ม่วงบุญ  (มิน)           มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
หมายเลข 49.  นางสาวอรพินท์   อินทร์แจ้ง  (แอม)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
หมายเลข 50 .นางสาวธนัชพร   ตรีวิทยายนต์  (โบว์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หมายเลข 51. นางสาวจิราทร   ราชชมพู  (คะแนน)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หมายเลข 52 .นางสาวกุลธิดา   กับแฟง  (จ๊ะจ๋า)         มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตย์  
หมายเลข 53 .นางสาวปริยากร   สุขประเสริฐ์  (ออน)มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตย์

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยผ่านการสัมภาษณ์ ชาย 20 คน และ หญิง 20 คน เข้าสู่รอบค่ายเก็บตัวจะต้องมารายงานตัวและแถลงข่าว
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2551  เวลา 14.00 น. ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22 ทุกคน

   

Mister & Miss University Thailand 2008
mmuthailand@hotmail.com